De IVVO verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeenten en steden en in het kader van de afvalinzameling.  Uiteraard gaat IVVO vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om.  Deze persoonsgegevens betreffen de gegevens van de inwoners van het werkingsgebied van de IVVO, van personen die houder zijn van een tweede verblijf en personen die door een tweede verblijfhouder en de gemeente of stad worden erkend als medehouder van een tweede verblijf.

De IVVO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling en afvalverwerking waarvoor de IVVO instaat en dit in overeenkomst met de privacywetgeving en GDPR richtlijn. 

Doelen van de verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt de IVVO persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals :

·         Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling

·         Uitgifte van minicontainers

·         Uitgifte van toegangskaarten recyclageparken

·         Activeren/desactiveren toegang recyclageparken

·         Inning en berekening kosten afvalophaling/verwerking

·         Beheer van en controle op het gebruik van de inzamelvoorzieningen waaronder beheer en beveiliging van het recyclagepark

·         De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling

·         Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling

·         Bekomen van informatie om de werking van IVVO te optimaliseren via bevraging

·         Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

·        

Formulieren website

Op de website kan u verschillende formulieren terugvinden waar we persoonsgegevens van u vragen:

·         aanvraagformulier compost/boomschors: deze gegevens worden enkel gebruikt om uw aanvraag te kunnen behandelen. Na behandeling, worden uw gegevens niet langer bijgehouden;

·         algemene vraag klantendienst: deze gegevens worden enkel gebruikt om uw vraag te kunnen beantwoorden. Na antwoord, worden uw gegevens niet langer bijgehouden;

·         toegangskaart recyclagepark: deze gegevens worden gebruikt om u een toegangskaart te kunnen verlenen. We houden deze gegevens bij in ons softwareprogramma om u een toegangskaart te kunnen bezorgen en toegang tot het recyclagepark te kunnen (de)activeren;

·         formulier container restafval of gft: deze gegevens worden gebruikt en bijgehouden in ons softwareprogramma om uw container te kunnen bezorgen/omruilen/nakijken. We kunnen u ook contacteren om meer info te vragen over uw probleem/aanvraag;

·         sollicitatieformulier: uw gegevens worden bijgehouden om u te kunnen contacteren in verband met uw sollicitatie. Ook na uw sollicitatie, worden uw gegevens bijgehouden in een werfreserve om u te kunnen contacteren in het geval van een passende functie.

Grondslag voor verwerking

De IVVO verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening voor de steden en gemeentes en voor zover noodzakelijk om de afvalinzameling zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren.

Derden

De IVVO wisselt persoonsgegevens uit met de steden en gemeenten in het kader van haar dienstverlening.

Daarnaast kan de IVVO voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.  Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT-systemen en de levering van bestellingen.  Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.  De IVVO heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgegaan.  Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden, adequaat moeten worden beveiligd en niet langer dan strikt noodzakelijk worden bijgehouden.

Persoonsgegevens zullen door de IVVO niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming is voor verleend.

In het kader van de opslag van persoonsgegevens en beheer van de IT systemen waarborgt de IVVO dat persoonsgegevens in België worden opgeslagen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de IVVO. Deze info is terug te vinden in het register van de verwerkingsactiviteiten van IVVO.

Beveiliging

De IVVO neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus.  De IVVO heeft een beveiligingsbeleid ontwikkeld om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling.  Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Rechten

Een verzoek met betrekking tot recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling kan gericht worden aan de IVVO.

Vragen over deze privacyverklaring kunnen gericht worden aan

IVVO

o.v.v. privacyverklaring

Bargiestraat 6

B-8900 Ieper

dpo@ivvo.be

 

Wijzigen privacyverklaring

De IVVO kan deze privacy verklaring aanpassen.  Nieuwe versies worden altijd op de website van de IVVO gepubliceerd. (www.ivvo.be)   De IVVO raadt aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat men op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

15/06/2020.

Versienummer 3