boomplantactie

Op dinsdag 3 maart start de IVVO met een vergroening van haar hoofdzetel gelegen in de Bargiestraat 6 te Ieper waar naast de klantendienst ook de composteringsinstallatie is gehuisvest. Op de industriezone is er buiten de verplichte groenzones relatief weinig aandacht voor vergroening, laat staan bebossingsprojecten.  IVVO wil hier iets aan doen. Samen met haar personeel, de stad Ieper en het Regionaal Landschap Westhoek worden de handen uit de mouwen gestoken om meer dan duizend bomen en struiken aan te planten.


Het Regionaal Landschap Westhoek is al jaren actief in het buitengebied waar vergroeningen bij landbouwers en particulieren worden gerealiseerd. Ook langs wegen en wandelpaden worden bomen en struiken aangeplant. Echter om een antwoord te bieden op de klimaatproblematiek en dalende biodiversiteit wordt vanaf 2020 ook ingezet op het vergroenen van bedrijfsterreinen. Want het is nu éénmaal een feit dat tal van bedrijven nog stukjes restgrond hebben liggen met als doel om later ooit te bebouwen of zelfs braak te laten liggen. Deze stukjes grond kunnen via kleine ingrepen ervoor zorgen dat we al dan niet tijdelijk meer CO2 kunnen opslaan, gaan we plaatselijk klimaatopwarming tegen en bieden we de biodiversiteit extra kansen. Wat wel belangrijk is, is dat we hier spreken over tijdelijke natuur. M.a.w. als een bedrijf zijn gebouwen wil uitbreiden of aanpassen dan vormen deze vergroeningen geen probleem voor het bekomen van een nieuwe omgevingsvergunning. Naast deze voordelen kunnen we ook besparen op de jaarlijkse onderhoudskosten doordat we de te bebossen percelen niet meer 2 wekelijks hoeven te maaien. Zo krijgen we een win-win situatie.

De vergroening van de IVVO site bestaat uit 3 luiken en ziet er als volgt uit:

-    Aanplanten 1075 stuks bomen en struiken:

  • Oppervlakte 1500 m²
  • De boomsoorten die worden aangeplant zijn els, wilg en populier. 
  • De bosrand en houtkant bestaan uit meidoorn, gelderse roos, kardinaalsmuts, rode kornoelje, hazelaar, bosroos en krentenboompje

-    Aanplanten 15 fruitbomen:

We kiezen om 15 appelbomen aan te planten met als doel appelsap te kunnen persen voor eigen personeel en bezoekers. Daarnaast willen we ook een snoeicursus inplannen zodat ons personeel thuis ook aan de slag kan met hun eigen fruitbomen.

-    Inzaaien klaver:

Op de strook met blote grond gaan we klaver inzaaien. Dit om 2 redenen, namelijk klaver zorgt voor een dichte bodembedekking en is bijkomend een waardevolle plant voor bijen, vlinders en insecten.


De IVVO is niet het eerste bedrijf die inzet op het vergroenen van haar bedrijfssite. In 2014 werd op initiatief van de Ieperse milieuraad een vergroening bij Mc Bride opgezet. In 2018 werkte de dienst landschap van de stad Ieper een vergroening uit voor de nieuwe bedrijfszetel van Fluvius. Maar al deze vergroeningen waren ad hoc projecten zonder structurele aanpak. Nu hebben het Regionaal Landschap Westhoek en de stad Ieper beslist om actiever in te zetten op het vergroenen van bedrijfsterreinen. Het Regionaal Landschap zal in overleg met geïnteresseerde bedrijven gratis zorgen voor de planopmaak, beheersplan uitwerken i.f.v. onderhoud, werfopvolging, enz. De bedrijven engageren zich vervolgens om deze plannen te realiseren.

De IVVO is het eerste bedrijf die via deze nieuwe formule aan de slag gaat. Geïnteresseerde bedrijven kunnen steeds contact opnemen met het Regionaal Landschap Westhoek (051 54 59 62 / info@rlwesthoek.be) of de stad Ieper (057/44 16 68 / milieu.educatie@ieper.be).